وزارتخانه های ایران

</table

وزارت آموزش و پرورشسید محمد بطحاییwww.medu.ir
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتمحمد جواد آذری جهرمیwww.ict.gov.ir
وزارت اطلاعاتسید محمود علویwww.vaja.ir
وزارت امور اقتصادی و داراییمسعود کرباسیانwww.mefa.gov.ir
وزارت امور خارجهمحمدجواد ظریفwww.mfa.gov.ir
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیسید حسن قاضیزاده هاشمیwww.mohme.gov.ir
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیعلی ربیعیwww.mcls.gov.ir
وزارت جهاد کشاورزیمحمود حجتیwww.agri-jahad.ir
وزارت دادگستریعلیرضا آواییwww.justice.ir
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحامیر حاتمیwww.mod.ir
وزارت راه و شهرسازیعباس آخوندیwww.mrud.ir
وزارت صنعت، معدن و تجارتمحمد شریعتمداریwww.mimt.gov.ir
وزارت علوم، تحقیقات و فناوریسید ضیا هاشمی{سرپرست}www.msrt.ir
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسید رضا صالحی امیریwww.ershad.gov.ir
وزارت کشورعبدالرضا رحمانی فضلیwww.moi.ir
وزارت نفتبیژن نامدار زنگنهwww.mop.ir
وزارت نیروستار محمودی{سرپرست}www.moe.gov.ir
وزارت ورزش و جوانانمسعود سلطانیفرwww.msy.gov.i