هزینه ترجمه رسمی مدارک سال 99

تعرفه ترجمه رسمی مدارک توسط اداره اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه به دفاتر ترجمه رسمی ابلاغ میشود و تمامی دفاتر ملزم به رعایت آن هستند.

تعرفه کنونی ترجمه رسمی مدارک که از اردیبهشت ۱۳۹۷ اجرایی شده در ادامه، لیست شده است.

لطفا به هزینه های اضافی شامل مهر، پلمب و … در انتهای لیست توجه فرمایید.

فهرست

مدارک شناسایی و شخصی
مدارک تحصیلی
تقدیرنامه، حکم و جواز
مدارک اشتغال به کار کارمندان
مدارک کسب و کار اشخاص حقوقی
مدارک کسب و کار اشخاص حقیقی
اسناد مالکیت و اوراق محضری
گواهی ها و کارتهای متفرقه
هزینه های اضافی ترجمه (مهر، پلمب و غیره)
هزینه تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه

مدارک شناسایی و شخصی

شناسنامه۲۵ هزار تومان
کارت ملی۲۰ هزار تومان
کارت معافیت سربازی۲۰ هزار تومان
کارت پایان خدمت۳۰ هزار تومان
گواهینامه رانندگی۳۰ هزار تومان
سند ازدواج یا رونوشت آن۷۵ هزار تومان
سند طلاق یا رونوشت آن۱۰۵ هزار تومان
انواع کارت شناسایی۲۰ هزار تومان
گواهی تجرد، تولد یا فوت۳۰ هزار تومان

بازگشت به فهرست

مدارک تحصیلی

گواهی پایان تحصیلات دانشگاهی۴۵ هزار تومان
ریز نمرات دانشگاهی (هر ترم)۱۸ هزار تومان
گواهی ریزنمرات دانشگاهی۳۰ هزار تومان
دیپلم پایان تحصیلات متوسطه / پیش دانشگاهی۳۰ هزار تومان
ریز نمرات دبیرستان / پیش دانشگاهی (هر ترم)۱۵ هزار تومان
گواهی اشتغال به تحصیل۳۰ هزار تومان
ریز نمرات دبستان یا راهنمایی (هرسال)۳۰ هزار تومان
گواهی فنی و حرفه ای (یک رو)۴۵ هزار تومان
سر فصل دروس (هر فصل)۴۵ هزار تومان
کارنامه توصیفی ابتدائی (هر صفحه)۴۵ هزار تومان
توصیه نامه تحصیلی۳۰ هزار تومان
*منظور از هر صفحه، ۲۰ سطر یک صفحه A4 است.

بازگشت به فهرست

تقدیرنامه ، حکم و جواز

تقدیرنامه ، حکم قهرمانی۴۵ هزار تومان
حکم ابلاغیه ، اخطار قضایی۴۵ هزار تومان
حکم کارگزینی۶۰ هزار تومان
حکم افزایش حقوق / بازنشستگی۵۰ هزار تومان
حکم جلب ، احضاریه۴۵  هزار تومان
جواز کسب۴۵ هزار تومان
جواز دفن۴۵ هزار تومان
جواز تاسیس۷۵ هزار تومان

بازگشت به فهرست

مدارک اشتغال به کار کارمندان

گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف۷۵ هزار تومان
گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف۴۵ هزار تومان
سابقه بیمه تامین اجتماعی ( هر صفحه)۴۵ هزار تومان
فیش حقوقی کوچک۴۵ هزار تومان
فیش حقوقی بزرگ۶۰ هزار تومان
کارت عضویت نظام مهندسی۳۰ هزار تومان
کارت نظام پزشکی۳۰ هزار تومان
قرارداد استخدامی (هر صفحه)۶۰ هزار تومان
دفترچه بیمه۳۰ هزار تومان
برگه مرخصی۳۰ هزار تومان
فیش مستمری (کوچک)۳۰ هزار تومان
فیش مستمری (بزرگ)۴۵ هزار تومان
*منظور از هر صفحه، ۲۰ سطر یک صفحه A4 است.

بازگشت به فهرست

مدارک کسب و کار اشخاص حقوقی

آگهی تغییرات (کوچک)۴۰ هزار تومان
آگهی تغییرات (بزرگ)۶۰ هزار تومان
لیست بیمه کارکنان کوچک (تا ۱۰نفر)۴۵ هزار تومان
لیست بیمه کارکنان بزرگ (هر صفحه)۶۰ هزار تومان
آگهی تاسیس۶۰ هزار تومان
بارنامه (هر صفحه)۷۵ هزار تومان
اوراق مشارکت و قرضه۴۵ هزار تومان
اساسنامه ثبت شرکتها (هر صفحه)۴۵ هزار تومان
اظهارنامه ، شرکت نامه ( پشت و رو )۱۰۵ هزار تومان
قرارداد (هر صفحه )۱۰۵ هزار تومان
*منظور از هر صفحه، ۲۰ سطر یک صفحه A4 است.

بازگشت به فهرست

مدارک کسب و کار اشخاص حقیقی

پروانه دائم پزشکی۴۵ هزار تومان
پروانه مطب  ، پروانه مسئولیت فنی۴۵ هزار تومان
پروانه نشر و انتشارات۴۵ هزار تومان
پروانه وکالت۴۵ هزار تومان
پروانه پایان کار ساختمان (هر صفحه)۶۰ هزار تومان
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان (هرصفحه)۶۰ هزار تومان
پروانه مهندسی ( هر صفحه)۶۰ هزار تومان
پروانه بهره برداری (پشت و رو)۷۵ هزار تومان
دفترچه وکالت۶۵ هزار تومان
اظهارنامه مالیاتی (هر صفحه)۶۰ هزار تومان
برگ تشخیص مالیات (هر صفحه)۴۵ هزار تومان
دفترچه بازرگانی۶۰ هزار تومان
کارت بازرگانی هوشمند۳۰ هزار تومان
کارت مباشرت۴۵ هزار تومان
ثبت علائم تجاری ، ثبت اختراع۴۵ هزار تومان
کارت شناسایی کارگاه (هرصفحه)۶۰ هزار تومان
قرارداد (هر صفحه )۱۰۵ هزار تومان
لیست بیمه کارکنان کوچک (تا ۱۰نفر)۴۵ هزار تومان
لیست بیمه کارکنان بزرگ (هر صفحه)۶۰ هزار تومان
*منظور از هر صفحه، ۲۰ سطر یک صفحه A4 است.

بازگشت به فهرست

اسناد مالکیت و اوراق محضری

سند مالکیت (تک برگی)۱۰۵ هزار تومان
سند مالکیت (دفترچه ای)۷۵ هزار تومان
اجاره نامه ،بنچاق و صلح نامه محضری (هرصفحه)۶۰ هزار تومان
مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری (هرصفحه)۶۰ هزار تومان
اوراق محضری ( تعهدنامه ،رضایت نامه ، استشهاد نامه، اقرارنامه) (هرصفحه)۷۵ هزار تومان
برگ نظریه کارشناس ملک۷۵ هزار تومان
سند وسایل نقلیه سنگین۷۵ هزار تومان
سند وسائل نقلیه سبک۴۵ هزار تومان
وکالتنامه بزرگ (هر صفحه)۱۰۵ هزار تومان
وکالتنامه (نیم برگ)۷۵ هزار تومان
اوراق قضایی (دادنامه ،رای دادگاه ، پرونده حقوقی) (هر صفحه)۱۰۵ هزار تومان
برگ سبز گمرکی (هر صفحه)۷۵ هزار تومان
سند قیم نامه (هرصفحه)۷۵ هزار تومان
سند تلفن همراه۳۰ هزار تومان
*منظور از هر صفحه، ۲۰ سطر یک صفحه A4 است.

بازگشت به فهرست

گواهی ها و کارتهای متفرقه

گواهی عدم سوء پیشینه۳۰ هزار تومان
گواهی عدم خسارت خودرو (نیم برگ)۳۰ هزار تومان
گواهی آزمایش پزشکی (کوچک)۴۵ هزار تومان
گواهی عدم خسارت خودرو (تمام برگ)۴۵ هزار تومان
گواهی ها (سایر موارد)۴۵ هزار تومان
گواهی بانکی یا سپرده بانکی۴۵ هزار تومان
گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی (هر صفحه)۶۰ هزار تومان
گواهی های بانکی بزرگ (بیش از ۱۰ سطر)۶۰ هزار تومان
گواهی حصر وراثت۶۰ هزار تومان
گواهی مالیات بر ارث۷۵ هزار تومان
گواهی آزمایش پزشکی (بزرگ)۷۵ هزار تومان
کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن۳۰ هزار تومان
کارت واکسیناسون بیش از سه نوع واکسن۴۵ هزار تومان
*منظور از هر صفحه، ۲۰ سطر یک صفحه A4 است.

بازگشت به فهرست

هزینه های اضافی ترجمه (مهر، پلمب و غیره)

هزینه های دفتری (کپی و پلمب)

مبلغ ۱۵۰۰۰ تومان بابت هزینه های دفتری (کپی و پلمپ) به هزینه های بالا اضافه میشود.

هزینه های اضافی شناسنامه و سند ملک دفترچه ای

– برای ترجمه شناسنامه، به ازای هر مورد ثبت ازدواج ، طلاق ، فوت همسر، تولد فرزند، توضیحات و یا فوت صاحب شناسنامه، مبلغ ۵۰۰۰ تومان به هزینه های بالا اضافه میشود.

– برای ترجمه سند ملک دفترچه ای، مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان بابت هر انتقال در سند مالکیت به هزینه های بالا اضافه میشود.

هزینه مهر ناتی

برای متقاضیان استرالیا و نیوزلند، هزینه مهر ناتی برای هر مدرک ۳۵۰۰۰ تومان است.

هزینه کپی برابر اصل

– هزینه تصدیق هر صفحه کپی فارسی پیوست ترجمه برای ترجمه رسمی و ناجیت معادل ۱۰۰۰ تومان است.

– برای ترجمه ناتی، هزینه تصدیق هر صفحه کپی فارسی پیوست ترجمه توسط وکیل رسمی مهاجرت استرالیا، مبلغ ۲۰۰۰ تومان است.

هزینه نسخه اضافه

هزینه ترجمه هر نسخه اضافه در زمان مراجعه اول و همزمان با سفارش نسخه اولیه، ۲۵٪ هزینه ترجمه میباشد و برای مراجعات بعدی، معادل ۷۵٪ هزینه ترجمه محاسبه میشود.

بازگشت به فهرست

هزینه تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه

در صورت نیاز به مهر دادگستری و وزارت امور خارجه، این دو ارگان هم هزینه های اضافه برای تایید مدارک دریافت میکنند. برای اطلاع از این هزینه ها میتوانید از این صفحه بازدید فرمایید:

ثبت سفارش آنلاین