هزینه تایید مدارک با مهر دادگستری و وزارت خارجه | سال ۱۴۰۰

در این صفحه میخوانید – لزوم دریافت تاییدات– هزینه مهر دادگستری– هزینه مهر وزارت خارجه– هزینه نماینده دارالترجمه– صرفه جویی در هزینه تاییدات– آدرس دادگستری و وزارت امور خارجه برای تایید مدارک لزوم دریافت تاییدات مدارکی که توسط مترجم رسمی و روی سربرگ قوه قضاییه ترجمه میشوند به تنهایی معتبر و قابل ارائه به مقامات … ادامه خواندن هزینه تایید مدارک با مهر دادگستری و وزارت خارجه | سال ۱۴۰۰