شرایط تایید مدارک توسط دادگستری

در حال حاضر صرفا خدمات ترجمه غیر رسمی و ناتی در دفتر ما ارائه میشوند و اطلاعات این صفحه صرفا جنبه اطلاع رسانی دارند.

در این صفحه میخوانید

۱- تایید مدارک شناسایی
۲- تایید اسناد
۳– تایید مدارک تحصیلی
۴– تایید مدارک دانشگاهی
۵– تایید گواهیهای آموزشی
۶– تایید مدارک شرکتها
۷- تایید سابقه کار
۸– تایید گواهیهای متفرقه
۹– تایید مدارک اتباع خارجی
۱۰– تایید مدارک صادره خارج کشور

۱- تایید مدارک شناسایی

۱-۱ شناسنامه

 • شناسنامۀ افراد بالای ۱۵ سال حتماً باید عکس دار باشد.
 • ترجمه شناسنامه ممهور به مهر ثبت احوال ذیل ثبت وقایع ازدواج، طلاق، تولد فرزند یا فوت قابل تأیید است.
 • چنانچه هریک از وقایع چهارگانه در شناسنامه افراد بالغ قید نشده باشد، ذکر مراتب در ترجمه الزامی است.
 • تأیید کپی برابر اصل شناسنامه توسط اداره ثبت احوال با ذکر تاریخ بلامانع است.
 • در کلیّه صفحات شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال چنانچه واقعه ای قید شده باشد عیناً ترجمه و در غیراینصورت درج عبارت: تا تاریخ ترجمه، ازدواج و تولد فرزند در شناسنامه ثبت نگردیده، توسط مترجم الزامی است.
 • تعدد زوجات یا تعدد طلاق تماماً باید درج شود.
 • قید شماره سریال، ممهور بودن عکس و ذکر کلمۀ المثنی در صورت المثنی بودن شناسنامه بوسیلۀ مترجم الزامی است.
 • تصویر شناسنامه در صورتی ترجمه می شود که ممهور به مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال باشد.

۲-۱ کارت ملی

اصل کارت ملی قابل ترجمه و تأیید است.

۳-۱ گواهی فوت

 • اصل گواهی فوت یا کپی برابر با اصل آن با مهر ادارۀ ثبت احوال بدون نیاز به ارائۀ شناسنامه متوفی قابل ترجمه و تأیید است.
 • در خصوص اتباع خارجی متوفی در ایران، گواهی فوت صادره از بیمارستان با مهر پزشک و نظام پزشکی یا پزشکی قانونی برای ترجمه و تأیید کفایت می کند.

۴-۱ گواهی تجرّد

گواهی تجرّد صادره از اداره ثبت احوال امورخارجه قابل ترجمه و تأیید است.

۵-۱ گواهی ولادت

 • گواهی ولادت اتباع داخلی تا ۱۵ روز قابل ترجمه و تأیید بوده و بعد از آن با ارائه شناسنامه همراه تصدیق پزشک یا مامای معتمد و تأیید نظام پزشکی قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
 • گواهی ولادت برای اتباع خارجه با مهر ثبت احوال امورخارجه و یا نامه از وزارت کشور با مهر و امضای مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.

۶-۱ سند ازدواج

 • سند ازدواج یا رونوشت محضری آن ممهور به مهر دفترخانه اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است.
 • گواهی ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی (عراق و افغانستان) که در ایران ازدواج نموده اند با نامه صادره از امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و با مهر و امضاء معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.
 • ازدواج موقّت و اقرار به زوجیّت در صورتی ترجمه و تأیید می شود که مثل اقرارنامه در سربرگ دفاتر اسناد رسمی درج شده باشد.
 • قید شروط ضمن عقد زوجین در ترجمه الزامی است.

۷-۱ سند طلاق

سند طلاق یا رونوشت محضری آن در صورتیکه ممهور به مهر دفتر ثبت طلاق باشد با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه و تأیید است.

۸-۱ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است و از تاریخ صدور، ۳ ماه برای ترجمه اعتبار دارد.

۹-۱ کارت پایان خدمت و معافیّت

کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است با این توضیح که پشت کارت نیز باید ترجمه شود ولی کپی برابر با اصل آن قابل تأیید نیست. بدیهی است گواهی های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقودیت کارت، قابل ترجمه و تأیید می باشد.

۱۰-۱ گواهینامه رانندگی

 • گواهینامه راهنمائی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به آن که توسط راهنمائی و رانندگی اعلام می شود قابل ترجمه و تأیید می باشد.
 • گواهی های نیروی انتظامی در خصوص مفقود شدن گواهینامه نیز قابلیت ترجمه و تأیید را داراست.
 • ترجمه و تأیید و برابر با اصل نمودن گواهینامه های بین المللی فاقد منع قانونی است.

بازگشت به فهرست

۲– تایید اسناد

۱-۲ سند مالکیّت

ترجمه سند مالکیت یا نسخه المثنی آن ممهور به مهر ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن با مهر دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است ولی کپی برابر با اصل سند مالکیت به هیچ وجه قابل ترجمه و تأیید نیست.

۲-۲ ارزیابی املاک 

گزارش ارزیابی املاک و مستغلات توسط کارشناسان رسمی یا کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضائیه و کارشناسان خبره به شرط تأیید کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان یا دادگستری محل قابل ترجمه و تأیید می باشد.

۳-۲ استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاک

استعلامات ثبت اسناد در مورد املاک با مهر ثبت اسناد قابل ترجمه و تأیید است.

۴-۲ اسناد مالکیت وسائط نقلیه موتوری

اسناد مالکیت کلیه وسائل نقلیه موتوری ممهور به مهر مرکز راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و اسناد مالکیت ماشین آلات سنگین راه سازی و ساختمانی با مهر و امضاء شرکت تولید کننده قابل ترجمه و تأیید است.

۵-۲ بیع نامه و اجاره نامه در خصوص اموال منقول و غیرمنقول

بیع نامه یا قرارداد فروش و اجاره نامه هایی که از سوی دفاتر اسناد رسمی و ادارات اوقاف و بطور کلی در ارگانهای دولتی تنظیم می شود قابل ترجمه و تأیید است. همچنین بیع نامه های تنظیمی از سوی تعاونیهای مسکن و شرکتهای ساختمانی به شرط ارائه روزنامه رسمی نیز قابل ترجمه و تأیید می باشد.

۶-۲ وکالتنامه

 • وکالتنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور ممهور به مهر و امضاء سردفتر قابل ترجمه و تأیید است مگر اینکه از تاریخ تنظیم آن یکسال شمسی گذشته باشد که در اینصورت، تنفیذ دفترخانه در خصوص عدم عزل و استعفای وکیل یا فوت طرفین الزامی است.
 • وکالتنامه تفویضی با ارائه وکالتنامه اصلی قابل ترجمه و تأیید است.
 • وکالت در خصوص مراقبت های فیزیکی طفل از سوی والدین به یکدیگر یا دیگران بدون قید حضانت یا سرپرستی بلااشکال و قابل ترجمه و تأیید است. بنابراین وکالت برای حضانت یا سرپرستی به دلیل تعلّق به پدر یا جدّ پدری و غیر قابل واگذاری به غیر، قابل ترجمه و تأیید نبوده و نیاز به رأی دادگاه دارد.

۷-۲ تعهدنامه

تعهدنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضاء سردفتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است.

۸-۲ اقرارنامه

اقرارنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممهور به مهر سردفتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است بشرطی که مضمون اقرارنامه وفق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی تنظیم شده باشد. با توجه به مفاد اقرارنامه، ارائه مستند آن برای ترجمه و تأیید الزامی است. مثلاً اقرار به فرزندخواندگی (رأی دادگاه) اقرار به تجرّد (گواهی تجرّد از ثبت احوال)، اقرار به زوجیّت (سند ازدواج یا شناسنامه)، اقرار به مالکیّت (سند مالکیّت) یا اقرار به نسبیّت (رأی دادگاه یا شناسنامه).

۹-۲ استشهادیه

 • استشهادیه ممضی به امضاء شهود در صورت ممهور بودن به مهر و امضاء دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است.
 • بعضی از استشهادیه ها مانند صلاحیّت اخلاقی، تجرّد و علیه اشخاص قابل ترجمه و تأیید نیست و در بعضی دیگر حسب مورد ارائه مستند استشهادیه الزامی است.
 • استشهادیه سکونت در محل پس از احراز و تأیید نیروی انتظامی یا تنظیم اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است.
 • استشهادیه کفالت والدین یا فرزندان در صورتی ترجمه و تأیید می شود که سن والدین از ۶۰ سال بیشتر و دختر مجرد و پسر از حیث سنی کمتر از ۱۸ سال باشد و همچنین مراتب به تأیید دفاتر اسناد رسمی یا شورای محل یا مسجد رسیده باشد.

۱۰-۲ احکام دادگاهها

اصل احکام قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، دادخواست، اظهارنامه، صورتجلسات تنظیمی در دادگاه، احضاریه و اخطاریه و بطورکلی اوراق قضائی با اعلام بلامانع بودن ترجمه از سوی شعب صادر کنندۀ رأی قابل ترجمه و تأیید است مگر آراء غیرقطعی صادره از شعب بدوی در مورد اشخاص مقیم خارج از کشور که باید ظرف مهلت مقرر قانونی به طرف خارجی ابلاغ شود که در این مورد ،یعنی طرح دعوی بین ایرانی و طرف خارجی، قطعیّت حکم ملاک نیست.

بازگشت به فهرست

۳– تایید مدارک تحصیلی

۱-۳ مدارک تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی)

ترجمۀ کلیه مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدائی، راهنمائی و متوسطه و پیش دانشگاهی با مهر و امضاء آموزشگاه مربوطه و تأیید ادارۀ آموزش و پرورش قابل تأیید است.

بازگشت به فهرست

۴– تایید مدارک دانشگاهی

۱-۴ مدارک کاردانی

مدارک کاردانی صادره توسط مؤسسات وابسته به آموزش و پرورش و یا دانشگاهها، که حسب مورد، به تأیید اداره کل آموزش و پرورش یا وزارت علوم یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، قابل ترجمه و تأیید است.

۲-۴ کارت دانشجویی

ترجمه کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاههای کشور اعم از دولتی و غیردولتی قابل تأیید نیست.

۳-۴ ارزشنامه های تحصیلی

ارزشنامه های تحصیلی صادره از وزارت علوم، فناوری و تحقیقات و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید نیست، به استثناء مواردیکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلامانع بودن ترجمه را در ظهر ارزشنامه قید می کند. بنابراین ارزشنامه های تحصیلی کاربرد داخلی داشته و اصولاً قابل ترجمه و تأیید نیستند.

۴-۴ مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشنامه مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد ، دکترا ، ریزنمرات فارغ التحصیلان و غیره ممهور به مهر و امضاء معرفی شده وزارت علوم قابل ترجمه و تأیید است.

۵-۴ مدارک صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دانشنامه های مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا ، ریزنمرات فارغ التحصیلان پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامائی و زیرشاخه های آن ممهور به مهر و امضاء معرفی شده از سوی وزارت مزبور قابل ترجمه و تأیید است.

۶-۴ مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی

دانشنامه مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و ریزنمرات صادره از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر ایران با مهر و امضاهای معرفی شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه مزبور قابل ترجمه و تأیید است.

۷-۴ گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی

ترجمه گواهی های مربوط به اساتید و اعضاء هیئت علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد با تأیید سازمان مرکزی و امضاء معرفی شده دانشگاه قابل تأیید می باشد.

۸-۴ گواهی کار اساتید دانشگاههای دولتی

ترجمه گواهی های کار مربوط به اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه های دولتی با مهر و امضاء دانشگاه یا دانشکدۀ ذیربط قابل ترجمه و تائید است.

۹-۴ مدارک صادره از دانشگاههای غیرانتفاعی

اینگونه مدارک با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضاهای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید می باشند.

۱۰-۴ مدارک و دانشنامه های صادره از سازمان امور استخدامی کشور

دانشنامه های صادره از سازمان امور استخدامی کشور ممهور به مهر سازمان و قید بلامانع بودن ترجمه از وزارتخانه ذیربط قابل ترجمه و تأیید هستند.

۱۱-۴ مدارک و گواهی های صادره از حوزه های علمیه

مدارک صادره از حوزه های علمیه همراه با مهر و امضاء مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تأیید هستند.

۱۲-۴ کارت نظام پزشکی

ترجمه کارت نظام پزشکی قابل تأیید است.

۱۳-۴ سرفصل دروس

سرفصل دروس برای کلیه رشته های تحصیلی و کلیه دانشگاههای دولتی و آزاد با مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاهها یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد برحسب مورد قابل تأیید است.

۱۴-۴ کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری

کارنامه های کنکور سراسری و اسامی قبول شدگان در روزنامه ها، قابل ترجمه در سربرگهای رسمی مترجمین نمی باشد.

۱۵-۴ تعیین رتبه قبولی در دانشگاههای دولتی و آزاد

گواهی قبولی از دانشگاه های دولتی با مهر سازمان سنجش و وزارت علوم و برای دانشگاه های آزاد با مهر و امضای معرفی شده سازمان مرکزی دانشگاه آزاد قابل ترجمه و تأیید است.

۱۶-۴ مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران

مدارک مزبور با تأیید اداره امور روابط بین الملل وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

۱۷-۴ مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور 

مدارک مزبور با تأیید اداره امور مدارس خارج از کشور و وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

۱۸-۴ پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی و پروانه تأسیس داروخانه

این مدارک با مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید بوده و در غیر اینصورت، ارائه دانشنامه مربوطه با مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت برای ترجمه ضرروت دارد.

بازگشت به فهرست

۵– تایید گواهیهای آموزشی

۱-۵ گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای

گواهینامه های مهارت فنی و حرفه ای صادره از سازمان قابل ترجمه و تأیید است.

۲-۵ گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارات دولتی

گواهی های صادره مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت از طرف ادارات یا سازمانهای دولتی یا دانشگاه ها قابل ترجمه و تأیید است.

۳-۵ گواهی های مراکز آموزش دوره های زبان

گواهی های صادره از مراکز آموزشی دوره های زبان که به صورت شرکتی اداره می شوند، با ارائه روزنامه رسمی حاوی فعالیّت آموزشی برای شرکت قابل ترجمه و تأیید است و در غیراینصورت، نیاز به ارائه مجوز وزارت آموزش و پرورش دارد.

۴-۵ گواهی های آموزشی کوتاه مدت شرکت های خصوصی

گواهیهای صادره مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت از طرف شرکتهای خصوصی با ارائه روزنامه رسمی حاوی فعالیّت آموزشی شرکت قابل ترجمه و تأیید است.

۵-۵ گواهیهای آموزشی کوتاه مدت از جهاد دانشگاهی

گواهینامه های آموزشی کوتاه مدت صادره از جهاد دانشگاهی ممهور به مهر جهاد دانشگاهی قابل ترجمه و تأیید میباشند.

بازگشت به فهرست

۶– تایید مدارک شرکتها

 •  اصل اساسنامه و صورتجلسه و اظهارنامۀ شرکت ها با مهر اداره ثبت شرکتها قابل ترجمه و تأیید می باشند.
 • اوراق سهام شرکت های سهامی عام حاوی مهر و امضاء شرکت صادر کننده قابل ترجمه و تأیید است.
 • اوراق صادره از سازمان اوراق بورس قابل تأیید است.
 • اسامی سهامداران شرکت و میزان سهم آنان، در صورت ذکر در شرکتنامه یا اظهارنامه یا روزنامه رسمی شرکت قابل ترجمه و تأیید است.
 • اوراق سهام شرکت های سهامی خاص با ارائه روزنامه رسمی آن شرکت قابل ترجمه و تأیید است.

تبصره: چنانچه میزان سهام در روزنامه یا اساسنامه قید نشده باشد و مبلغ آن از صد میلیون ریال بیشتر باشد، استعلام از شرکت صادر کننده سهام الزامی است.

۱-۶ روزنامۀ رسمی

اصل روزنامۀ رسمی یا رونوشت برابر با اصل آن توسط روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است.

۲-۶ گواهی های مالیاتی

 • گواهینامه های مالیاتی با مهر ممیز مالیاتی قابل ترجمه و تأیید است.
 • ترازنامه شرکت های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی کشور و شرکتهای غیردولتی با تأیید حسابرسان خبره و تأیید انجمن حسابرسان رسمی ایران قابل ترجمه و تأیید می باشد.
 • شرکت ها و مؤسسات حسابرسی نیز می توانند برای سایر شرکت ها تراز مالیاتی و سود و زیان تعیین نمایند. در این صورت ارائه روزنامه رسمی شرکت حسابرسی جهت ترجمه و تأیید الزامی است.

۳-۶ لیست بیمه

لیست بیمه کارکنان شرکتها همراه با برگۀ پرداخت حق بیمه یا با مهر شعبات سازمان تأمین اجتماعی روی لیست بیمه کارکنان قابل ترجمه و تأیید است.

۴-۶ گواهی های بیمه

گواهی های صادره از شرکت های بیمه مانند بیمه ایران و غیره از جمله گواهی عدم پرداخت خسارت با مهر دفاتر نمایندگی شرکتهای بیمه و یا شعبه مرکزی قابل ترجمه و تأیید است.

۵-۶ قراردادهای شرکت های خصوصی

 • قراردادهای تجاری منعقده بین یک شرکت ایرانی و خارجی که به دو زبان فارسی و خارجی تنظیم و ممهور به مهر اتاق بازرگانی باشد قابل ترجمه و تأیید است. 
 • قراردادهای بخش دولتی تنظیمی به زبان خارجی هم قابل ترجمه و تأیید است.

بازگشت به فهرست

۷- تایید سابقه کار

۱-۷ گواهی های کار از مؤسسات و ادارات دولتی

گواهی کار صادره از ادارات دولتی با مهر و امضای مرجع صادر کننده قابل ترجمه و تأیید است.

۲-۷ گواهی های کار صادره از مهد کودکها

گواهی های صادره از مهدکودکها و مراجعی که زیرنظر سازمان بهزیستی فعالیّت دارند با تأیید سازمان بهزیستی قابل ترجمه و تأیید می باشند.

۳-۷ گواهی های اشتغال صادره از کارخانجات

گواهی کار صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعالیّت کارخانه از سوی سازمان صنایع یا با ارائه روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است.

۴-۷ گواهی های صادره از آژانسهای هواپیمائی و گردشگری

گواهی های کار صادره از آژانسهای هواپیمایی و گردشگری چنانچه بصورت شرکتی اداره می شوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیراینصورت با تأیید سازمان هواپیمائی کشور یا وزارت ارشاد قابل ترجمه و تأیید است.

۵-۷ گواهی های صادره از داروخانه ها

گواهی های کار صادره از داروخانه ها با تأیید انجمن داروسازان یا ارائه مجوز تأسیس داروخانه قابل ترجمه و تأیید است.

۶-۷ گواهی های کار صادره از شرکتها

گواهی های کار صادره از شرکتهای خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است. در صورتیکه در گواهی کار صادره، مدرک تحصیلی قید شده باشد، ارائه مستند مزبور الزامی است.

۷-۷ گواهی های کار از بیمارستان ها و درمانگاهها

گواهی کار صادره از بیمارستان ها با مهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا شبکه های بهداشت و درمان و یا دانشگاه علوم پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

۸-۷ گواهی های صادره از مطب پزشکان و دندانپزشکان

گواهی های صادره با مهر سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

۹-۷ گواهی کار از دفاتر اسناد رسمی

 • گواهی های کار سردفتران اسناد رسمی با تأیید کانون سردفترداران قابل ترجمه و تأیید است.
 • گواهی کار سایر افراد شاغل در دفترخانه ها با مهر دفترخانه کفایت می کند و گواهی های کار شاغلین در کانون سردفتران با مهر اداره ثبت اسناد قابل ترجمه و تأیید است.

۱۰-۷ گواهی کار صادره از واحدهای صنفی مختلف

گواهی های مزبور با تأیید اتّحادیه صنف یا ارائه جواز کسب مربوطه قابل ترجمه و تأیید است.

بازگشت به فهرست

۸– تایید گواهیهای متفرقه

۱-۸ کارت واکسیناسیون 

 • کارت واکسیناسیون با تأیید نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی قابل ترجمه و تأیید است.
 • رونوشت برابر با اصل گواهی های صادره از انستیتو پاستور که یک مؤسسۀ بین المللی است و به زبان لاتین تحریر می شود نیز قابل ترجمه و تأیید است.

۲-۸ پروندۀ بهداشتی دانش آموزان

مدارک مزبور صادره از مدارس با تأیید مراکز آموزشی یا آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید می باشد.

۳-۸ قبوض آب، برق، تلفن و گاز

اصل قبوض آب، برق، گاز و تلفن قابل ترجمه و تأیید است.

۴-۸ فیش های حقوقی

فیش های حقوقی ادارات دولتی با مهر کارگزینی یا ارائه حکم قابل ترجمه و تأیید بوده و فیش های حقوقی غیردولتی با مهر و امضاء شرکت همراه با روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است.

۵-۸ موجودی حساب بانکی

گواهی موجودی حساب های بانکی تا مبلغ  ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ریال در سربرگ مخصوص بانک با مهر و امضاء بانک ذیربط قابل ترجمه و تأیید است و مازاد بر آن باید به تأیید امضاء کننده مجاز برسد. گواهی های گردش مالی حساب های بانکی که مانده آن بالاتر از مبلغ فوق باشد با مهر و امضاء معرفی شده بانک قابل ترجمه و تأیید می باشد.

۶-۸ گذرنامه

گذرنامه و رونوشت برابر با اصل آن قابل ترجمه و تآیید بوده و رونوشت برابر با اصل گذرنامه ای که زمان آن منقضی و به درخواست ذینفع، گذرنامه جدید صادر شده است، به منظور اطلاع از مندرجات آن قابل ترجمه و تأیید است.

۷-۸ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی قابل ترجمه و تائید است. همچنین رونوشت برابر با اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام گردید قابل تائید می باشد.

۸-۸ گواهینامه های دریانوردی

گواهینامه های دریانوردی با مهر کشتیرانی قابل ترجمه و تأیید بوده و رونوشت برابر با اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام شده باشد نیز قابل تأیید می باشد.

۹-۸ احکام قهرمانی و رشته های ورزشی

احکام قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی با مهر سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی قابل ترجمه و تأیید می باشد.

۱۰-۸ بارنامه ها و اسناد صادرات و واردات

بارنامه های گمرکی و اسناد مربوط به واردات و صادرات یا رونوشت مصدق اسناد مزبور با مهر گمرک یا مهر سازمان هواپیمائی کشوری یا سازمان بنادر و کشتیرانی یا وزارت راه و ترابری قابل ترجمه و تأیید است.

۱۱-۸ گواهی های کشتیرانی

گواهیهای صادره از کشتیرانی جمهوری اسلامی ممهور به مهر کشتیرانی یا وزارت بازرگانی، قابل ترجمه و تأیید است.

۱۲-۸ خرید و فروش کشتی

اسناد خرید و فروش کشتی ها با مهر دفاتر اسناد رسمی و با تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید است. همچنین اسناد کشتی های متعلق به دول بیگانه که در ایران قصد فروش دارند پس از تأیید مقامات مربوطه کشور متبوع کشتی و تأیید کنسولی ایران در آن کشور و وزارت امورخارجه در ایران قابل ترجمه و تائید است و در صورتیکه قرارداد در ایران تنظیم و طرف ایرانی قصد فروش کشتی را داشته باشد، مراتب پس از تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی وزارت راه و ترابری قابل ترجمه و تأیید خواهد بود.

۱۳-۸ گواهی های وکلاء

گواهی های صادره از دفاتر وکالت و پروانه وکالت وکلای دادگستری با تأیید کانون وکلاء یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قابل ترجمه و تأیید است.

۱۴-۸ گواهی های فرهنگی هنری

 • گواهی های صادره از فرهنگسراها و مراکز فرهنگی، هنری با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شهرداری قابل ترجمه و تأیید می باشد.
 • گواهی های صادره توسط آموزشگاه ها یا مؤسسات هنری به استناد مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط مانند ادارۀ ارشاد ، آموزش و پرورش مبنی بر بلامانع بودن فعالیّت مجاز مؤسسه در امور فرهنگی هنری، قابل ترجمه و تأیید است.

۱۵-۸ گواهی مربوط به روستاهای دورافتاده

گواهی های مربوط به اشخاص در روستاهای دورافتاده با تأیید فرمانداری یا بخشداری یا شورای اسلامی یا نیروی انتظامی قابل ترجمه و تأیید است.

۱۶-۸ گواهی های بهداشتی

این گواهیها برای صدور محموله های غذایی به خارج از کشور با تأیید معاونت غذا و دارو یا دانشگاه های علوم پزشکی یا ادارۀ کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی (وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) قابل ترجمه و تأیید است.

بازگشت به فهرست

۹– تایید مدارک اتباع خارجی

 • کارت اقامت اتباع بیگانه صادره از وزارت کشور (اداره امور اتباع بیگانه) همراه تائیدیه اداره امور اتباع بیگانه قابل ترجمه و تأیید می باشد.
 • کارت تردد اتباع خارجی که جهت استفاده داخلی صادر گردیده است قابل ترجمه و تأیید نیست.
 • گواهی های مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجه، مانند تعداد فرزند و مشخصات همسر صادره از وزارت کشور با ارائه گواهی صادره از سوی مقامات ذیصلاح وزارت کشور قابل ترجمه و تأیید است.

بازگشت به فهرست

۱۰– تایید مدارک صادره خارج کشور

 • مدارک صادره در خارج از کشور، در صورت تأیید کنسولی ایران در کشور محل صدور و با تأیید آن توسط وزارت امورخارجه، قابل ترجمه و تأیید است.
 • گواهی های صادره از طرف سازمانهای دولتی یا غیردولتی خطاب به سفارتخانه های خارجی قابل ترجمه و تأیید نمی باشد مگر اینکه گواهی های مزبور فاقد عنوان باشند که در اینصورت قابل ترجمه و تأیید هستند.
 • گواهی های صادره از شرکتهای ایرانی برای افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی قابل ترجمه و تأیید نیستند.

بازگشت به فهرست