شرایط تایید مدارک توسط دادگستری

بخش۱- ترجمه اسناد مربوط به احوال شخصیه ۱-۱ شناسنامه شناسنامۀ افراد بالای ۱۵ سال حتماً باید عکس دار باشد. ترجمه شناسنامه ممهور به مهر ثبت احوال ذیل ثبت وقایع ازدواج، طلاق، تولد فرزند یا فوت قابل تأیید است. چنانچه هریک از وقایع چهارگانه در شناسنامه افراد بالغ قید نشده باشد، ذکر مراتب در ترجمه الزامی … ادامه خواندن شرایط تایید مدارک توسط دادگستری