مترجم و ترجمه ناجیت با مهر ناجیت رایگان

ناجیت چیست؟ ناجیت مخفف انجمن ملی مترجمین قضایی کشور آمریکا است که در واقع، سازمانی شبیه کانون مترجمین رسمی قوه قضاییه ایران است. وظیفه این سازمان، ارائه آموزش متداوم به مترجمین عضو این سازمان است. مهر ناجیت چیست و برای چه کشورهای معتبر است؟ افرادی که به عضویت سازمان ناجیت آمریکا در آمده اند میتوانند … ادامه خواندن مترجم و ترجمه ناجیت با مهر ناجیت رایگان