ترجمه مدارک شرکت ، مالیات و پروانه کسب

ترجمه رسمی روزنامه رسمی | آگهی تاسیس و تغییرات

روزنامه های رسمی پرکاربردترین مدرک مورد نیاز برای اثبات وجود کسب و کار و نیز تایید اشتغال کارفرمایان و اعضای هیئت مدیره در هر شرکت و مجموعه ای هستند که ممکن است یک یا چند ویرایش از آن جهت تایید فعال بودن واحد صنفی از متقاضیان درخواست شود.

هزینه ترجمه رسمی روزنامه رسمی

هزینه ترجمه رسمی روزنامه رسمی به انگلیسی، طبق تعرفه رسمی دادگستری، شامل موارد زیر است:

 • هزینه خام ترجمه برای روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک) : ۴۰ هزار تومان
 • هزینه خام ترجمه برای آگهی تأسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی) : ۶۰ هزار تومان
 • هزینه خام ترجمه برای روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ) : ۵۰ هزار تومان
 • هزینه های دفتری شامل کپی و پلمب: ۱۵ هزار تومان
 • هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی: هزار تومان

در صورت درخواست تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، موارد زیر به هزینه ها اضافه میشوند:

 • هزینه تایید دادگستری: ۶۰ هزار تومان
 • هزینه تایید وزارت امور خارجه: ۶ هزار تومان

نکات مهم در ترجمه رسمی روزنامه های رسمی (مهر و امضاء مترجم رسمی)

۱- کلیه آگهی های تاسیس و تغییرات، به شرط ارائه اصل یا رونوشت برابر اصل شده توسط سازمان روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، امکان ترجمه رسمی را دارند.

۲- موارد حائز اهمیت در ترجمه این گونه مدارک، اسپل نام شرکت و فرد متقاضی هستند که بایستی پیش از شروع فرآیند ترجمه به مترجم ارائه گردد. ضمنا بهتر است تاریخ ها و مشخصات سایر افراد اشاره شده، با مابقی مدارک متقاضی مطابقت داشته باشند.

۳- چنانچه نسخه اصلی این دسته از مدارک خود را در اختیار ندارید، میتوانید با مراجعه حضوری به سازمان روزنامه رسمی، یک نسخه از آن را دریافت نموده و یا از طریق پرتال های این سازمان به آدرس  www.rrk.ir  یا www.gazette.ir ، یک نسخه الکترونیکی از آن را دانلود نمایید.

نسخه الکترونیکی این مدارک به شرط وجود مهر و امضای الکترونیکی و قابلیت رهگیری در پرتال برای ترجمه رسمی کفایت مینماید. 

شرایط تایید روزنامه های رسمی توسط دادگستری و وزارت امور خارجه

اصل یا رونوشت ممهور شده تمامی روزنامه های رسمی قابل تایید توسط دادگستری میباشد و از این حیث نیاز به مدرک یا اقدام دیگری مازاد بر موارد فوق نیست. 

 ترجمه رسمی اساسنامه و شرکت نامه

دومین مدرک متداول در گروه مدارک شغلی کارفرمایان، اساسنامه های ثبتی شرکت هستند که معمولا به عنوان مدرکی دال بر اثبات فعالیت یک مجموعه و همینطور جهت تایید مسئولیت و سمت فرد متقاضی در آن مجموعه تقاضا میشود.

هزینه ترجمه رسمی اساسنامه و شرکت نامه

هزینه ترجمه رسمی اساسنامه ها به انگلیسی، طبق تعرفه رسمی دادگستری، شامل موارد زیر است:

 • هزینه خام ترجمه برای اساسنامه (فرمی) : ۴۵ هزار تومان ( هر صفحه)
 • هزینه خام ترجمه برای اساسنامه (غیر فرمی) : ۶۰ هزار تومان ( هر صفحه)
 • هزینه های دفتری شامل کپی و پلمب: ۱۵ هزار تومان
 • هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی: هزار تومان

در صورت درخواست تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، موارد زیر به هزینه ها اضافه میشوند:

 • هزینه تایید دادگستری: ۶۰ هزار تومان
 • هزینه تایید وزارت امور خارجه: ۶ هزار تومان

نکات مهم در ترجمه رسمی اساس نامه وشرکت نامه (مهر و امضاء مترجم رسمی)

۱- اساسنامه و صورتجلسه شرکت ها، در صورت اصالت و ممهور بودن به مهر اداره ثبت شرکت ها قابلیت ترجمه رسمی دارند.

۲- اسامی تمامی افراد حائز اهمیت و همینطور نام شرکت باید با پاسپورت و سایر مدارک متقاضی مطابقت داشته باشند.

۳- چنانچه اولین باری است که جهت ترجمه مدارک شرکتی خود اقدام میکنید و از اسپل خاصی برای نام شرکت استفاده نکرده اید، اسم شرکت میتواند به پیشنهاد مترجم اعمال شود. در این صورت لازم است در ترجمه مدارک آتی خود به مطابقت این موارد با اولین مدرک ترجمه شده توجه داشته باشید.

شرایط تایید اساسنامه و شرکت نامه توسط دادگستری و وزارت امور خارجه

مدارکی که قابلیت ترجمه رسمی را دارند، شرایط تایید دادگستری و وزارت امور خارجه را هم دارند.

ترجمه رسمی گواهی های مالیاتی

قبضها و اوراق مالیاتی از دیگر مدارکی هستند که میتوان جهت اثبات فعال بودن هر کسب و کاری به سفارت ها و دیگر مقامات ارائه نمود. بسته به نوع اقدام متقاضی، ممکن است این مدارک در کنار سایر مدارک اشاره شده در این صفحه یا در برخی مواقع، به تنهایی درخواست شود.

هزینه ترجمه رسمی گواهی های مالیاتی

هزینه ترجمه رسمی گواهی های مالیاتی به انگلیسی، طبق تعرفه رسمی دادگستری، شامل موارد زیر است:

 • هزینه خام ترجمه برای انواع قبوض مالیاتی: ۴۵ هزار تومان
 • هزینه خام ترجمه برای برگ تشحیص مالیات، مالیات قطعی: ۴۵ هزار تومان (هر صفحه)
 • هزینه های دفتری شامل کپی و پلمب: ۱۵ هزار تومان
 • هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی: هزار تومان

در صورت درخواست تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، موارد زیر به هزینه ها اضافه میشوند:

 • هزینه تایید دادگستری: ۶۰ هزار تومان
 • هزینه تایید وزارت امور خارجه: ۶ هزار تومان

نکات مهم در ترجمه رسمی گواهی های مالیاتی (مهر و امضاء مترجم رسمی)

۱- برای ترجمه رسمی تمامی قبوض و اوراق مالیاتی، وجود اصل مدرک به تنهایی کفایت میکند. لازم به ذکر است که درج مهر توسط مقامات ذیربط ( در اینجا اداره امور مالیاتی ) در ذیل قبوض الزامی است.

۲- برگ های تشخیص مالیات و مالیات قطعی نیز به همین منوال و در صورت کامل بودن مهر و امضاهای لازمه ( سازمان امور مالیاتی کشور) قابلیت ترجمه رسمی دارند.

۳- ارائه پاسپورت تمامی اشخاص حائز اهمیت و نیز مطابقت اسپل نام شرکت با سایر مدارک موجود از نکات ضروری ترجمه این دسته از مدارک میباشند.

شرایط تایید گواهی های مالیاتی توسط دادگستری و وزارت امور خارجه

 •  جهت اخذ تاییدات قبوض مالیاتی، باید اصل مدرک که مهر سازمان امور مالیاتی در آن درج شده به همراه ترجمه رسمی به دادگستری ارسال شود.
 • گواهی های مالیات قطعی برای اخذ تاییدات، علاوه بر موارد فوق نیازمند ارائه قبض پرداختی مالیات (رسید بانکی یا فیش پرداخت ) نیز میباشند.

ترجمه رسمی پروانه کسب

پروانه یا همان جواز کسب از مدارک مورد نیاز جهت تائید و اثبات فعالیت کسب و کار هر واحد صنفی است که توسط مسئولین اصناف هر استان به صاحبان کسب و کار شاغل در آن صنف اعطا میشود و از این حیث گواه بر دایر بودن آن کسب و کار و به طور، ساده انگیزه ای جهت بازگشت متقاضی به کشور میباشد.

هزینه ترجمه رسمی پروانه کسب

هزینه ترجمه رسمی پروانه کسب به انگلیسی، طبق تعرفه رسمی دادگستری، شامل موارد زیر است:

 • هزینه خام ترجمه برای جواز کسب: ۴۵ هزار تومان
 • هزینه خام ترجمه برای جواز کسب الکترونیکی (کارتی) : ۴۵ هزار تومان
 • هزینه های دفتری شامل کپی و پلمب: ۱۵ هزار تومان
 • هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی: هزار تومان

در صورت درخواست تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، موارد زیر به هزینه ها اضافه میشوند:

 • هزینه تایید دادگستری: ۶۰ هزار تومان
 • هزینه تایید وزارت امور خارجه: ۶ هزار تومان

نکات مهم در ترجمه رسمی پروانه کسب (مهر و امضاء مترجم رسمی)

۱- جهت ترجمه رسمی پروانه کسب (قدیمی و جدید ) بدون تائیدات، تنها ارائه اصل مدرک کفایت میکند و به مدرک همراه و یا اقدام دیگری نیاز نمیباشد.

چنانچه پروانه شما دارای شناسه صنفی باشد، اصالت آن قابل پیگیری در سایت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور (iranianasnaf) بوده و نیازی به رویت اصل مدرک نخواهد بود. 

شرایط تایید پروانه کسب توسط دادگستری و وزارت امور خارجه

برای اخذ تاییدات جوازها و پروانه های کسب، علاوه بر وجود اصل مدارک ، موارد همراه زیر نیز مورد نیاز است:

– در صورتی که پروانه شما از نوع جدید باشد، به ترتیبی که در بالا اشاره شد، استعلامی از سایت مرجع ذیربط توسط دارالترجمه گرفته شده و به همراه اصل مدارک به دادگستری ارسال میگردد.

– چنانچه به تاییدات پروانه کسب قدیمی ( پروانه های فاقد شناسه صنفی) نیاز دارید، بایستی به اتحادیه صنف مورد نظر مراجعه کرده و گواهی تایید اصالت پروانه خطاب به دارالترجمه رسمی شماره ۸۳۳ (دارالترجمه امیرشاهی) را اخذ و به ما ارائه نمایید.

مدارک همراه اشاره شده باید توسط مترجم رسمی تایید و به سایرمدارک شما پیوست گردد و سپس جهت اخذ تائیدات به دادگستری ارسال شود.

ترجمه رسمی حسابرسی

صورتهای مالی که با نام حسابرسی نیز از آنها یاد میشود پایان بخش این گروه از مدارک کاری میباشند که نشان دهنده جزئیات تمامی درآمدها، هزینه ها و مراودات مالی یک شرکت دربازه زمانی مشخص (معمولا یک سال) هستند. این بار هم بسته به شرایط و اقدام مورد نظر متقاضی، ممکن است ترجمه و حسابرسی کسب و کار برای یک یا چند سال اخیر در کنار سایر مدارک شرکتی مورد نیاز باشد.

هزینه ترجمه رسمی حسابرسی

هزینه ترجمه رسمی حسابرسی به انگلیسی، طبق تعرفه رسمی دادگستری، شامل موارد زیر است:

 • هزینه خام ترجمه برای حسابرسی یا اظهارنامه مالیاتی: ۶۰ هزار تومان (هر صفحه)
 • هزینه های دفتری شامل کپی و پلمب: ۱۵ هزار تومان
 • هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی: هزار تومان

در صورت درخواست تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، موارد زیر به هزینه ها اضافه میشوند:

 • هزینه تایید دادگستری: ۶۰ هزار تومان
 • هزینه تایید وزارت امور خارجه: ۶ هزار تومان

نکات مهم در ترجمه رسمی حسابرسی (مهر و امضاء مترجم رسمی)

۱- ارائه اصل مدارک حسابرسی شرکت که تمام صفحات آن ممهور به مهر و امضاء شخص یا شرکت حسابرس و نیز مقامات ذیربط ( سازمان حسابرسی کشور/ انجمن حسابرسان رسمی/ خبره ایران) باشد الزامی است.

لازم به ذکر است که حسابرسی شرکت های دولتی جهت ترجمه رسمی بایستی ابتدا توسط سازمان حسابرسی کشور تائید شوند و در مورد شرکت های غیردولتی، مقام تائید کننده، انجمن حسابرسان خبره و یا جامعه حسابرسان رسمی ایران میباشد.

۲- چنانچه تنظیم حسابرسی شرکتی توسط شرکت ها و موسسات حسابرسی انجام شده باشد، برای انجام ترجمه رسمی آن مدرک بایستی روزنامه رسمی موسسه حسابرس، که در آن مجوز فعالیت حسابرسی ذکر شده نیز ارائه گردد.

۳- چنانچه برای تهیه و تنظیم حسابرسی شرکت خود به مشاوره نیاز دارید میتوانید با همکاران ما تماس گرفته و از شرایط آن آگاه شوید. 

شرایط تایید حسابرسی توسط دادگستری و وزارت امور خارجه

به شرط رعایت موارد فوق الذکر و امکان ترجمه رسمی حسابرسی های شرکتها، اخذ تائیدات با ارائه اصل حسابرسی و در صورت لزوم مدارک همراه آن به دارالترجمه ممکن میباشد.

ثبت سفارش آنلاین