ترجمه مدارک شغلی و سابقه کار

ترجمه رسمی قرارداد

قراردادهای کاری از مدارک رایج مورد نیاز برای کارمندان هستند که معمولا برای اثبات اشتغال فرد در هر شرکت و نیز مدت ادامه همکاری ایشان درخواست میشوند. این قراردادها میتوانند موقت یا طولانی مدت باشند و متناسب با درخواست متقاضی، ممکن است نیاز به ترجمه مدارک برای تمام سالهای اشتغال و یا منتخبی از آنها باشد.

هزینه ترجمه رسمی قراردادها

هزینه ترجمه رسمی قرارداد به انگلیسی، طبق تعرفه رسمی دادگستری، شامل موارد زیر است:

 • هزینه خام ترجمه برای قرارداد استخدامی: ۶۰ هزار تومان به ازای هر صفحه (هر ۲۰ سطر A4، یک صفحه حساب میشود)
 • هزینه خام ترجمه برای حکم اعضای هیئت علمی و حکم کارگزینی: ۶۰ هزار تومان
 • هزینه خام ترجمه برای حکم افزایش حقوق و حکم بازنشستگی: ۵۰ هزار تومان
 • هزینه های دفتری شامل کپی و پلمب: ۱۵ هزار تومان
 • هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی: هزار تومان

در صورت درخواست تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، موارد زیر به هزینه ها اضافه میشوند:

 • هزینه تایید دادگستری: ۶۰ هزار تومان
 • هزینه تایید وزارت امور خارجه: ۶ هزار تومان

نکات مهم در ترجمه رسمی قراردادها (مهر و امضاء مترجم رسمی)

۱- کلیه قرارداهای صادره از شرکت های دولتی و خصوصی، در صورت داشتن مهر و امضاهای لازمه و نیز تایید مرجع ذیربط، قابلیت ترجمه رسمی را دارند.

۲- نحوه درج نام و سمت متقاضی و همینطور نحوه نگارش نام شرکت و مسئولین آن را میتوان به صلاحدید مترجم یا طبق درخواست مشتری پیش از شروع فرآیند ترجمه اعمال نمود. تاریخ شروع و پایان قرارداد و نیز مزایا و مفاد مندرج در قرارداد از سایر موارد حائز اهمیت هستند که بایستی در صورت وجود، با سایر مدارک اشتغال نظیر فیش حقوقی و گواهی اشتغال مطابقت داشته باشند.

۳- نکته پایانی اینکه مانند تمامی مدارک دیگر در ترجمه ی رسمی، اصل مدارک اشاره شده بایستی به رویت مترجم برسد.

شرایط تایید قراردادها توسط دادگستری و وزارت امور خارجه

 • کلیه قراردادهای کاری که قابلیت ترجمه رسمی داشته باشند، درصورت تایید مراجع و نهادهای ذیربط، به تایید دادگستری و وزارت امورخارجه نیز خواهند رسید.
 •  ممکن است برای اخذ تاییدات قراردهای کاری، به مدارک همراه و مضاف بر اصل قراداد نیز احتیاج باشد. به طور مثال، قراردادها و گواهی های صادره از کارخانجات نیازمند ارائه مجوز فعالیّت کارخانه از سوی سازمان صنایع و معادن یا روزنامه رسمی آن کارخانه به عنوان مدرک همراه هستند و یا اینکه گواهی های کار صادره از شرکتهای خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید هستند.

در صورتی که در قرارداد، مدرک تحصیلی برای متقاضی قید شده باشد، ارائه مستند مزبور الزامی است.

ترجمه رسمی فیش حقوقی

فیش های حقوقی دومین مدارک متداول در این دسته هستند که اغلب در کنار قراردادها از متقاضی درخواست میشوند و از این حیث در ترجمه رسمی رویه ای مشابه دارند. این بار هم ممکن است  بسته به نوع درخواست و اقدام فرد متقاضی جهت تایید سوابق کاری و حرفه ای، به ترجمه تمام فیش های حقوقی یا تعدادی از آنها نیاز باشد.

هزینه ترجمه رسمی فیش حقوقی

هزینه ترجمه رسمی فیش های حقوقی به انگلیسی، طبق تعرفه رسمی دادگستری، شامل موارد زیر است:

 • هزینه خام ترجمه برای فیش حقوقی کوچک: ۴۵ هزار تومان
 • هزینه خام ترجمه برای فیش مستمری: ۴۵ هزار تومان
 • هزینه خام ترجمه برای برای فیش حقوقی بزرگ: ۶۰ هزار تومان
 • هزینه های دفتری شامل کپی و پلمب: ۱۵ هزار تومان
 • هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی: هزار تومان

در صورت درخواست تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، موارد زیر به هزینه ها اضافه میشوند:

 • هزینه تایید دادگستری: ۶۰ هزار تومان
 • هزینه تایید وزارت امور خارجه: ۶ هزار تومان

نکات مهم در ترجمه رسمی فیش های حقوقی (مهر و امضاء مترجم رسمی)

۱- درست مشابه قراردادها، کلیه فیش های حقوقی صادره از شرکت های دولتی وخصوصی، با شرط داشتن مهر و امضاهای لازم و گاها پس از تایید مرجع ذیربط، قابلیت ترجمه رسمی را دارند.

۲- اسپل نام و نوع ترجمه سمت کارمند، اسپل نام شرکت و مسئولین آن، ماه مورد نظر، مبلغ خالص دریافتی و مفاد مندرج در این فیش ها بسیار حائز اهمیت هستند. از این میان، اسپل اسامی و نوع ترجمه سمت ها را میتوان به صلاحدید مترجم، یا طبق درخواست مشتری پیش از شروع فرآیند ترجمه اعمال نمود.

۳- در صورتی که مشتری نیاز به ترجمه تعداد زیادی فیش حقوقی همسان داشته باشد (۱۰ عدد و بالاتر)، فیش حقوقی اول طبق تعرفه کامل محاسبه میشود ولی فیش های حقوقی بعدی شامل تخفیف (تا حداکثر ۳۰ درصد) خواهند شد.

شرایط تایید فیش های حقوقی توسط دادگستری و وزارت امور خارجه

 • در اینجا نیز همانند قراردادهای کاری، کلیه فیش هایی که قابلیت ترجمه رسمی را داشته باشند، درصورت کامل بودن مهر و امضاها و تایید مراجع ذیربط، به تایید دادگستری و وزارت امورخارجه خواهند رسید.
 • برای اخذ تاییدات فیش های حقوقی نیز ممکن است به مدارک همراه نیاز باشد. در این صورت لازم است اصل فیش حقوقی به همراه اصل مدرک همراه توسط مترجم رسمی به دادگستری ارسال شود. به عنوان مثال، فیش های حقوقی ادارات دولتی با مهر کارگزینی یا ارائه حکم قابل تأیید هستند. در ضمن، تایید فیش های حقوقی غیردولتی مستلزم ارائه روزنامه رسمی شرکت میباشد.

در تاییدات این گروه از مدارک این است که در صورت قید مدرک تحصیلی ، ارائه مستند مزبور الزامی میباشد.

ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار

دیگر مدرک پرکاربرد برای سابقه کاری و حرفه ای، گواهی اشتغال به کار است که اتفاقا تخصصی ترین و مهم ترین مدرک برای افرادی است که درخواست مهاجرت کاری در کشورهای خارجی مطابق با سوابق و مسئولیت های قبلی خود دارند.

لازم به ذکر است که در مجموعه ما حساسیت در ترجمه گواهی های اشتغال و شرح وظایف اشاره شده در آن به بهترین شکل ممکن پوشش داده میشود و سالها تجربه مترجمین ما، نوید بخش کیفیت هرچه بالاتر ترجمه این نوع مدارک به متقاضیان محترم است.

هزینه ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار

هزینه ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی، طبق تعرفه رسمی دادگستری، شامل موارد زیر است:

 • هزینه خام ترجمه برای گواهی اشتغال به کار (بدون شرح وظایف) : ۴۵ هزار تومان
 • هزینه خام ترجمه برای گواهی اشتغال به کار (با شرح وظایف): ۷۵ هزار تومان
 • هزینه های دفتری شامل کپی و پلمب: ۱۵ هزار تومان
 • هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی: هزار تومان

در صورت درخواست تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، موارد زیر به هزینه ها اضافه میشوند:

 • هزینه تایید دادگستری: ۶۰ هزار تومان
 • هزینه تایید وزارت امور خارجه: ۶ هزار تومان

نکات مهم در ترجمه رسمی گواهی های اشتغال به کار (مهر و امضاء مترجم رسمی)

۱- شرایط و پیش نیازهای ترجمه این دسته از مدارک نیز تا حد بسیار زیادی شبیه به سایر مدارک شغلی میباشد که پیش تر به آنها اشاره شد. در صورت کامل بودن مهر و امضاها و تصدیق اصالت، گواهی های اشتغال به کار نیز قابلیت ترجمه رسمی را پیدا خواهند کرد.

۲- اطلاعاتی نظیر سمت و عنوان شغلی، بازه اشتغال و نیز حقوق دریافتی از موارد متداول و حائز اهمیتی هستند که لازم است در صورت وجود مدارک شغلی دیگر، با آنها تطابق داشته باشد.

۳- به دلیل حساسیت شرح وظایف و امور محوله به کارمند، پیشنهاد ما ارسال چک پرینت برای متقاضی قبل از نهایی شدن ترجمه است چرا که واژگان و عبارات تخصصی هر رشته ممکن است در منظر و سلیقه هر شخص متفاوت باشد.

در صورت درخواست مشتری و اصلاح چنین مواردی پیش از چاپ نهایی، نیاز به پرداخت هیچ گونه هزینه اضافه بر تعرفه نخواهد بود. 

شرایط تایید گواهی اشتغال به کار توسط دادگستری و وزارت امور خارجه

 • کلیه گواهی های اشتغال به کار، در صورتی که به تایید مراجع ذیربط رسیده باشند، امکان اخذ تاییدات دادگستری را دارند.
 • این بار هم برای اخذ تاییدات ممکن است به مدارک جانبی و همراه نیاز داشته باشید که در این صورت لازم است ترجمه ضمیمه شده به همراه اصل مدرک همراه توسط مترجم رسمی به دادگستری ارسال شود. مدارک همراه لازمه برای گواهی های اشتغال با موارد اشاره شده در قراردادها و فیش های حقوقی یکسان میباشد.

در صورت اشاره به مدرک تحصیلی متقاضی، ارائه مستند مزبور الزامی است.

ترجمه رسمی سابقه بیمه

لیست های بیمه کارمندان که اکثرا صادره از سازمان تامین اجتماعی هستند از دیگر مدارک متداول در ترجمه رسمی مدارک شغلی به شمار میروند.  کاربرد لیست بیمه، معمولا اثبات اشتغال به کار فرد در یک مجموعه و یا شرکت است و بسته به نوع و کشور مورد اقدام، ممکن است به تنهایی یا در کنار سایر مدارک شغلی درخواست شود.

هزینه ترجمه رسمی سابقه بیمه

هزینه ترجمه رسمی لیست های بیمه به انگلیسی، طبق تعرفه رسمی دادگستری، شامل موارد زیر است:

 • هزینه خام ترجمه برای سابقه بیمه تامین اجتماعی: ۴۵ هزار تومان (هر صفحه)
 • هزینه های دفتری شامل کپی و پلمب: ۱۵ هزار تومان
 • هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی: هزار تومان

در صورت درخواست تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، موارد زیر به هزینه ها اضافه میشوند:

 • هزینه تایید دادگستری: ۶۰ هزار تومان
 • هزینه تایید وزارت امور خارجه: ۶ هزار تومان

نکات مهم در ترجمه رسمی سابقه بیمه (مهر و امضاء مترجم رسمی)

۱- لیست های بیمه انواع مختلفی دارند (سوابق تلفیقی، سوابق خام بیمه شده، سوابق کلی، سوابق به همراه ریز دستمزد و…) و ممکن است بسته به نوع درخواست، به ترجمه یک یا چندین ویرایش از مدارک بیمه خود احتیاج داشته باشید. تمامی موارد فوق برای ترجمه رسمی نیازمند کامل بودن مهرو امضاهای ذیل برگه هستند.

۲- توجه داشته باشید که بازه اشتغال و نام کارگاه (شرکتی) که در آن مشغول به کار بوده اید باید با سایر مدارک شما همخوانی داشته باشد.

۳- چنانچه نام کارگاه با سایر مدارک مطابقت ندارد و یا تاریخ شروع و پایان همکاری با قراردادها یا فیش های حقوقی تناقض دارد، پیشنهاد میکنیم پیش از شروع فرآیند ترجمه، با مراجعه به شعب بیمه و یا محل کار خود جهت یکسان سازی موارد فوق و اصلاح یکی از موارد نسبت به دیگری اقدام نمایید.

در صورت مغایرت نام کارگاه و چنانچه موفق به اصلاح آن توسط مراجع فوق الذکر نشدید ، با ما تماس بگیرید و امکان درج نام مطابق درخواست خود و یا سایر راههای پیش رو را استعلام نمایید. 

شرایط تایید لیست بیمه توسط دادگستری و وزارت امور خارجه

 • لیست بیمه کارکنان شرکتها همراه با برگۀ پرداخت حق بیمه یا با مهر شعب سازمان تأمین اجتماعی روی لیست بیمه کارکنان قابل تأیید میباشد.
 • ممکن است لیست بیمه شما جهت اخذ تاییدات نیازمند مدرک همراه باشد. معمولا منظور از مدرک همراه، لیست بیمه کلی کارکنان شرکت (نسخه کارفرما) بوده و لازم است یک نسخه از اصل این مدرک به همراه اصل سوابق بیمه شخص متقاضی ضمیمه ترجمه رسمی شده و توسط مترجم به دادگستری تسلیم گردد.

ثبت سفارش آنلاین