ترجمه رسمی مدارک شناسایی

ترجمه شناسنامه

ترجمه رسمی شناسنامه ،به عنوان مدرک شناسایی شما، اولین و اصلیترین مدرکی است که برای هر نوع ویزای درخواستی نیاز خواهد بود.

هزینه ترجمه رسمی شناسنامه

هزینه ترجمه رسمی شناسنامه به انگلیسی ،طبق تعرفه رسمی دادگستری، شامل موارد زیر است:

 • هزینه خام ترجمه: ۲۵ هزار تومان
 • هزینه هر مورد ثبت ازدواج ، طلاق یا فوت همسر، تولد فرزند، توضیحات و یا فوت صاحب شناسنامه: ۵ هزار تومان
 • هزینه های دفتری شامل کپی و پلمب: ۱۵ هزار تومان
 • هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی: هزار تومان

در صورت درخواست تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، موارد زیر به هزینه ها اضافه میشوند:

 • هزینه تایید دادگستری: ۶۰ هزار تومان
 • هزینه تایید وزارت امور خارجه: ۶ هزار تومان

نکات مهم در ترجمه رسمی شناسنامه (مهر و امضاء مترجم رسمی)

۱- اولین و مهمترین نکته در ترجمه رسمی شناسنامه، هماهنگی ترجمه با اطلاعات پاسپورت متقاضی است.

 • اسپل اسم نام و نام خانوادگی و نام پدر صاحب شناسنامه باید عینا مطابق پاسپورت باشد.
 • اسپل محل تولد باید مطابق پاسپورت باشد.
 • تاریخ تولد باید مطابق پاسپورت باشد.

۲- تمامی صفحات شناسنامه به همراه توضیحات باید ترجمه شوند. حتی اگر صفحات دوم و سوم شناسنامه خالی هستند، کپی آنها همچنان باید در پلمب ترجمه قرار گیرند. توجه داشته باشید که اطلاعات تغییر نام متقاضی همیشه در قسمت توضیحات شناسنامه درج میشوند و به همین دلیل، ترجمه قسمت توضیحات اهمیت زیادی دارد.

۳- با توجه به ثبت وقایع شخصی در شناسنامه و الزام به روز بودن اطلاعات این مدرک شناسایی، ترجمه شناسنامه باید تا حد امکان به روز باشد. قانون خاصی برای تاریخ ترجمه شناسنامه وجود ندارد و سختگیری در مورد تاریخ ترجمه شناسنامه به سازمان ذیربط بستگی دارد.

۴- چنانچه شناسنامه المثنی باشد، باید در ترجمه ذکر شود.

شرایط تایید شناسنامه توسط دادگستری و وزارت امور خارجه

۱- شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال باید عکس دار باشد.

۲- مهر ثبت احوال باید روی هر یک از وقایع ازدواج، تولد فرزند، طلاق یا فوت درج شده باشد.

۳- کپی شناسنامه فقط در صورتی ترجمه و تایید میشود که ممهور به مهر اداره ثبت احوال باشد.

ترجمه کارت ملی

کارت ملی به عنوان مکمل شناسنامه، جزو متداولترین مدارک برای ترجمه است.

هزینه ترجمه رسمی کارت ملی

هزینه ترجمه رسمی کارت ملی به انگلیسی ،طبق تعرفه رسمی دادگستری، شامل موارد زیر است:

 • هزینه خام ترجمه: ۲۰ هزار تومان
 • هزینه های دفتری شامل کپی و پلمب: ۱۵ هزار تومان
 • هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی: هزار تومان

در صورت درخواست تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، موارد زیر به هزینه ها اضافه میشوند:

 • هزینه تایید دادگستری: ۶۰ هزار تومان
 • هزینه تایید وزارت امور خارجه: ۶ هزار تومان

شرایط تایید کارت ملی توسط دادگستری و وزارت امور خارجه

اصل کارت ملی قابل تایید توسط دادگستری و وزارت امور خارجه است.

ترجمه کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه

ارائه مدرک پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه برای درخواست ویزاهای موقت، شانس موفقیت درخواست ویزا را بالاتر میبرد. علت این امر هم اثبات داشتن انگیزه بیشتر برای بازگشت به ایران است.

هزینه ترجمه رسمی کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه

هزینه ترجمه رسمی کارت ملی به انگلیسی ،طبق تعرفه رسمی دادگستری، شامل موارد زیر است:

 • هزینه خام ترجمه کارت پایان خدمت: ۳۰ هزار تومان/ هزینه خام ترجمه کارت معافیت: ۲۰ هزار تومان
 • هزینه های دفتری شامل کپی و پلمب: ۱۵ هزار تومان
 • هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی: هزار تومان

در صورت درخواست تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، موارد زیر به هزینه ها اضافه میشوند:

 • هزینه تایید دادگستری: ۶۰ هزار تومان
 • هزینه تایید وزارت امور خارجه: ۶ هزار تومان

شرایط تایید کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه توسط دادگستری و وزارت امور خارجه

۱- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت قابل تایید توسط دادگستری و وزارت امور خارجه است. دقت داشته باشید که کپی برابر اصل این کارت قابل تایید نیست.

۲- پشت کارت باید ترجمه شود.

۳- گواهی های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقودیت کارت قابل ترجمه و تأیید است.