ترجمه مدارک شناسایی

در حال حاضر صرفا خدمات ترجمه غیر رسمی و ناتی در دفتر ما ارائه میشوند و اطلاعات این صفحه صرفا جنبه اطلاع رسانی دارند.

در این صفحه میخوانید

ترجمه شناسنامه
ترجمه کارت ملی
ترجمه کارت پایان خدمت و معافیت

ترجمه رسمی شناسنامه

ترجمه رسمی شناسنامه ،به عنوان مدرک شناسایی شما، اولین و اصلیترین مدرکی است که برای امور مهاجرتی نیاز خواهد بود.

هزینه ترجمه رسمی شناسنامه

هزینه ترجمه رسمی شناسنامه به زبان انگلیسی ،طبق تعرفه رسمی دادگستری، از قرار زیر است:

 • هزینه خام ترجمه: ۳۵ هزار تومان
 • هزینه هر مورد ثبت ازدواج ، طلاق یا فوت همسر، تولد فرزند، توضیحات و یا فوت صاحب شناسنامه: ۵ هزار تومان
 • هزینه های دفتری شامل کپی، پلمب و اسکن: ۲۵ هزار تومان
 • هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی: ۱۵۰۰ تومان

در صورت درخواست تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، موارد زیر به هزینه ها اضافه میشوند:

 • هزینه تایید دادگستری: ۶۰ هزار تومان
 • هزینه تایید وزارت امور خارجه: ۶ هزار تومان

نکات مهم در ترجمه رسمی شناسنامه

۱- اولین و مهمترین نکته در ترجمه رسمی شناسنامه، هماهنگی ترجمه با اطلاعات پاسپورت متقاضی است.

 • اسپل نام و نام خانوادگی و نام پدر صاحب شناسنامه باید عینا مطابق پاسپورت باشد.
 • اسپل محل تولد باید مطابق پاسپورت باشد.
 • تاریخ تولد باید مطابق پاسپورت باشد.

۲- تمامی صفحات شناسنامه به همراه توضیحات باید ترجمه شوند. حتی اگر صفحات دوم و سوم شناسنامه خالی هستند، کپی آنها همچنان باید در پلمب ترجمه قرار گیرند.

۳- با توجه به ثبت وقایع شخصی در شناسنامه و الزام به روز بودن اطلاعات این مدرک شناسایی، ترجمه شناسنامه باید تا حد امکان به روز باشد. البته قانون خاصی برای تاریخ ترجمه شناسنامه وجود ندارد و سختگیری در مورد تاریخ ترجمه شناسنامه به سازمان ذیربط بستگی دارد.

۴- چنانچه شناسنامه المثنی باشد، باید این موضوع در ترجمه ذکر شود.

شرایط تایید شناسنامه توسط دادگستری و وزارت امور خارجه

۱- شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال باید عکس دار باشد.

۲- مهر ثبت احوال باید روی هر یک از وقایع ازدواج، تولد فرزند، طلاق یا فوت درج شده باشد.

۳- کپی شناسنامه فقط در صورتی ترجمه و تایید میشود که ممهور به مهر اداره ثبت احوال باشد.

ترجمه رسمی کارت ملی

کارت ملی به عنوان مکمل شناسنامه، جزو متداولترین مدارک برای ترجمه است.

هزینه ترجمه رسمی کارت ملی

هزینه ترجمه رسمی کارت ملی به زبان انگلیسی ،طبق تعرفه رسمی دادگستری، از قرار زیر است:

 • هزینه خام ترجمه: ۳۰ هزار تومان
 • هزینه های دفتری شامل کپی و پلمب: ۲۵ هزار تومان
 • هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی: ۱۵۰۰ تومان

در صورت درخواست تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، موارد زیر به هزینه ها اضافه میشوند:

 • هزینه تایید دادگستری: ۶۰ هزار تومان
 • هزینه تایید وزارت امور خارجه: ۶ هزار تومان

شرایط تایید کارت ملی توسط دادگستری و وزارت امور خارجه

اصل کارت ملی قابل تایید توسط دادگستری و وزارت امور خارجه است.

ترجمه رسمی کارت پایان خدمت یا معافیت

ارائه مدرک پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه برای درخواست ویزاهای موقت، شانس موفقیت درخواست ویزا را بالاتر میبرد. علت این امر هم اثبات داشتن انگیزه بیشتر برای بازگشت به ایران است.

هزینه ترجمه رسمی کارت پایان خدمت یا معافیت

هزینه ترجمه رسمی کارتهای پایان خدمت و معافیت به زبان انگلیسی ،طبق تعرفه رسمی دادگستری، از قرار زیر است:

 • هزینه خام ترجمه کارت پایان خدمت: ۴۰ هزار تومان/ هزینه خام ترجمه کارت معافیت: ۳۰ هزار تومان
 • هزینه های دفتری شامل کپی و پلمب: ۲۵ هزار تومان
 • هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی: ۱۵۰۰ هزار تومان

در صورت درخواست تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، موارد زیر به هزینه ها اضافه میشوند:

 • هزینه تایید دادگستری: ۶۰ هزار تومان
 • هزینه تایید وزارت امور خارجه: ۶ هزار تومان

شرایط تایید کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه توسط دادگستری و وزارت امور خارجه

۱- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت قابل تایید توسط دادگستری و وزارت امور خارجه است. دقت داشته باشید که کپی برابر اصل این کارت قابل تایید نیست.

۲- پشت کارت باید ترجمه شود.

۳- گواهی های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقودیت کارت قابل ترجمه و تأیید است.