ترجمه رسمی مدارک وزارت علوم

در این مقاله به جزئیات ترجمه رسمی و تائیدات مدارک تحصیلی دانشگاه های سراسری، غیرانتفاعی و علمی کاربردی میپردازیم. این دانشگاهها زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت میکنند. البته دانشگاههای علوم پزشکی استثناء هستند و تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره میشوند. پروسه انجام ترجمه رسمی مدارک وزارت علوم برای … ادامه خواندن ترجمه رسمی مدارک وزارت علوم