ترجمه سند ازدواج و سند طلاق

در طول مسیر مهاجرت یا دریافت ویزا برای کشورهای مختلف، نیازمند ارائه مدارکی برای اثبات وضعیت تاهل خواهید بود.

سند ازدواج یا طلاق در کنار شناسنامه از متدوال ترین مدارک جهت اثبات وضعیت تاهل شما هستند.

هزینه ترجمه رسمی سند ازدواج و طلاق

هزینه ترجمه رسمی سند ازدواج و سند طلاق به انگلیسی، طبق تعرفه رسمی دادگستری، شامل موارد زیر است:

  • هزینه خام ترجمه برای سند ازدواج یا رونوشت آن: ۷۵ هزار تومان
  • هزینه خام ترجمه برای سند طلاق یا رونوشت آن: ۱۰۵ هزار تومان
  • هزینه خام ترجمه برای گواهی تجرد: ۳۰ هزار تومان
  • هزینه های دفتری شامل کپی و پلمب: ۱۵ هزار تومان
  • هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی: هزار تومان

در صورت درخواست تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، موارد زیر به هزینه ها اضافه میشوند:

  • هزینه تایید دادگستری: ۶۰ هزار تومان
  • هزینه تایید وزارت امور خارجه: ۶ هزار تومان

نکات مهم در ترجمه رسمی سند ازدواج و طلاق (مهر و امضاء مترجم رسمی)

۱- برای ترجمه رسمی این گونه اسناد، ارائه اصل مدرک الزامی است و همچنین باید توجه داشت که تمامی صفحات این اسناد بایستی ترجمه شود. از این رو انجام ترجمه خلاصه یا ترجمه چندین صفحه منتخب از سند ازدواج و طلاق با مهر و سربرگ رسمی میسر نمیباشد.

۲- مشخصات طرفین بایستی با جدیدترین پاسپورت ایشان مطابقت داشته باشد و به همین دلیل، ارسال تصویر پاسپورت هر دو نفر الزامی است. چنانچه به پاسپورت خود دسترسی نداشته یا به هر دلیل دیگری امکان ارسال تصویر آن را ندارید، میتوانید تمامی مشخصات مورد نیاز برای ترجمه شامل نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد کامل، نام پدر، محل تولد و… را برای دارالترجمه ارسال نمایید.

بهتر است سایر موارد مشترک در شناسنامه و سند ازدواج/ طلاق، مانند نام مادر یا شماره سریال شناسنامه با سایر مدارک مطابقت کند، در غیر این صورت میتوان آنها را به صلاحدید مترجم نیز اعمال نمود.

۳- رونوشت سند ازدواج یا طلاق باید در دفترازدواج یا طلاق صادر شده باشد و مهر و امضاهای لازمه را داشته باشد.

کپی برابر اصل شده این مدارک توسط دفاتر اسناد رسمی نیز قابلیت ترجمه رسمی دارند.

۴- گواهی های تجرّد صادره از اداره ثبت احوال امورخارجه قابلیت ترجمه رسمی را دارند.

شرایط تایید سند ازدواج و طلاق توسط دادگستری و وزارت امور خارجه

جهت اخذ تاییدات ، باید اصل سند ازدواج یا طلاق و نیز شناسنامه یکی از زوجین توسط مترجم رسمی به دادگستری ارسال شود.

رعایت تمامی موارد اشاره شده برای ترجمه رسمی عادی (بدون تائیدات ) در اینجا نیز الزامی است.

در ضمن، اصل گواهی تجرد ممهور به مهر و امضاهای لازمه، به همراه شناسنامه فرد متقاضی قابل تائید است.

شرایط ترجمه و تایید سایر مدارک ازدواج و طلاق

گواهی ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی (عراق و افغانستان) که در ایران ازدواج کرده اند به همراه نامه صادره از اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و درصورتی که دارای مهر و امضاهای لازمه باشد، قابل ترجمه و تأیید است.

ازدواج موقّت و اقرار به زوجیّت فقط در صورتی قابل ترجمه و تأیید است که مانند اقرارنامه در سربرگ دفاتر اسناد رسمی درج شده باشد.

ثبت سفارش آنلاین