ترجمه رسمی آنلاین

– ترجمه رسمی چیست؟ ترجمه رسمی توسط مترجمین رسمی دادگستری انجام میشود و کاربرد آن، ارائه مدارک رسمی کشور ایران به مراجع و سازمانهای خارجی مانند اداره مهاجرت، دانشگاه و غیره میباشد. ترجمه رسمی باید در سربرگ مخصوص قوه قضاییه انجام شود با مهر و امضاء مترجم رسمی دادگستری همراه باشد. – منظور از ترجمه رسمی آنلاین … ادامه خواندن ترجمه رسمی آنلاین