تجربه مهاجرت

با توجه به اینکه هدف بسیاری از مشتریان ما مهاجرت از ایران است، فکر کردیم که به اشتراک گذاشتن تجربه های شخصی مشتریان قدیم ما از مهاجرت میتواند مفید باشد. نوشته زیر، تجارب این افراد از زبان خودشان است. تجربه شخصی مهران، مهاجر کاری به استرالیا مهران، متولد سال ۱۳۶۶، در سال ۲۰۱۶ به عنوان … ادامه خواندن تجربه مهاجرت