دارالترجمه، مترجم و ترجمه ناجیت با مهر ناجیت رایگان

ناجیت چیست؟

ناجیت مخفف انجمن ملی مترجمین قضایی کشور آمریکا است که در واقع، سازمانی شبیه کانون مترجمین رسمی قوه قضاییه ایران است.

مهر ناجیت چیست و برای چه کشورهای معتبر است؟

افرادی که به عضویت سازمان ناجیت آمریکا در آمده اند میتوانند از مهر ناجیت در ترجمه مدارک رسمی استفاده کنند. مهر ناجیت نام و شماره عضویت مترجم و همچنین، تاریخ انقضاء عضویت مترجم را نشان میدهد.

توجه فرمایید که مهر ناجیت باید روی سربرگ ترجمه مترجم رسمی الصاق شود و سربرگ ترجمه ناجیت باید همان سربرگ ترجمه رسمی باشد. تنها تفاوت ترجمه رسمی با ترجمه ناجیت، وجود مهر ناجیت مترجم است.

در حال حاضر، ترجمه های رسمی با مهر ناجیت قابل ارائه به تمامی مراجع ذیربط در کل کشور آمریکا و همچنین تمامی ایالتهای کانادا به غیر از ایالت کبک هستند. علاوه بر این، کشورهایی که نیازی به تاییدات دادگستری مدارک ترجمه شده ندارند، ترجمه ناجیت را قبول میکنند.

فایده مهر ناجیت چیست؟

الصاق مهر ناجیت به ترجمه رسمی مدارک، اعتبار ترجمه رسمی را صرفا برای ارائه به کشورهای آمریکا و کانادا بیشتر میکند .در واقع ترجمه های رسمی مدارک برای آمریکا و کانادا که به مهر ناجیت ممهور شده اند، نیازی به تاییدات دولتی در ایران نخواهند داشت.

آیا برای ترجمه ناجیت، ارائه مدارک اضافی نیاز است؟

برای انجام ترجمه ناجیت فقط نیاز به ارائه اصل مدارک فارسی برای انجام ترجمه است و نیاز به مدرک دیگری نیست.

هزینه مهر ناجیت چقدر است؟

در این دفتر ترجمه، ممهور کردن مدارک ترجمه شده به مهر ناجیت، هزینه ای (نسبت به نرخ ترجمه رسمی) ندارد.

برای انجام ترجمه ناجیت، مشتریان فقط هزینه ترجمه رسمی (طبق تعرفه رسمی اداره مترجمین قوه قضاییه) را میپردازند. برای اطلاع از لیست قیمت ترجمه رسمی مدارک میتوانید از این صفحه بازدید فرمایید:

لیست قیمت ترجمه اسناد